Analiza kondycji finansowej podmiotów prowadzących działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną na rynku europejskim

Już drugi rok z rzędu firma Mazars przeprowadza badanie dotyczące wypłacalności i raportów na temat kondycji finansowej. Zeszłoroczna analiza obejmowała raporty francuskich spółek, ale nie zawierała danych o 15 jednostkach europejskich podlegających zasadom Dyrektywy Solvency II (pol.: Wypłacalność II), która zaczęła obowiązywać z dniem 1 stycznia 2016 i wywarła fundamentalny wpływ na prawo regulacyjne, w ramach którego funkcjonują europejskie podmioty działające na rynku ubezpieczeniowym lub prowadzące przedsięwzięcia tego rodzaju.

Dyrektywa wprowadza nowe wymogi dotyczące kalkulacji współczynnika wypłacalności, opierającej się na ocenie wartości ekonomicznej środków własnych oraz na potrzebach kapitałowych jednostki. Pojawiają się też nowe wymogi z zakresu nadzoru i zarządzania ryzykiem. Tym nowym wymogom o charakterze ilościowym i jakościowym towarzyszą wzmocnione regulacje sprawozdawczości kwartalnej i rocznej, zarówno w odniesieniu do organów nadzoru, jak i do ogółu społeczeństwa. 

Podział jednostek w zależności od modelu kalkulacji SCR taki sam jak w 2016 i 2017 roku

W celu wprowadzenia większej przejrzystości na rynku, dyrektywa nakłada wymóg corocznej ogólnodostępnej publikacji, zawierającej dane dotyczące wypłacalności oraz raport na temat kondycji finansowej (SFCR). Publikacja ma obejmować całość działalności, system nadzoru, ekspozycję na ryzyko oraz informacje na temat metodologii wyceny, a także zarządzania kapitałem. 

W tym właśnie kontekście ocenialiśmy raporty opublikowane przez próbkę 15 europejskich jednostek oraz przeprowadziliśmy studium porównawcze informacji z 2016 i 2017 roku, w oparciu o analizę następujących punktów:

  • Jaki stopień szczegółowości został przyjęty przy przedstawianiu wskaźników wypłacalności?
  • Jaki jest wskaźnik pokrycia wymogów regulacyjnych w poszczególnych jednostkach?
  • Jakie rodzaju informacje są przedstawione na temat potrzeb kapitałowych, oraz jakie wnioski wynikają z podziału Kapitałowego Wymogu Wypłacalności ze względu na ryzyko?
  • W oparciu o jaką metodologię dokonywano pomiaru aktywów, rezerw technicznych oraz środków własnych?
  • Które jednostki używają modeli własnych oraz jakiego rodzaju informacje są przedstawione na temat poszczególnych zastosowanych metodologii?
  • Jakiego rodzaju komentarze przedstawione są na temat struktury środków własnych?
  • Jakiego rodzaju analizy wrażliwości zostały opublikowane?
  • Jakiego rodzaju informacje dodatkowe zostały przedstawione, w porównaniu z SFCR 1?

A także, tam gdzie miało to uzasadnienie, wzbogaciliśmy naszą analizę o informacje dostępne w ramach ogólnodostępnych Liczbowych Formularzy Sprawozdawczych, które są zwykle dodawane w formie załączników do SFCR. 

Pełne badanie można pobrać, klikając poniżej:

Powiązane strony

Benchmark Study on Reinsurers' Financial Communication1600x500.png

Badanie informacji finansowych reasekuratorów

Reasekuracja, znana również jako „ubezpieczenie ubezpieczycieli”, odgrywa obecnie kluczową rolę w światowej gospodarce rynkowej. Czynniki takie jak: wzmocnienie wymogów kapitałowych, rosnąca liczba istotnych katastrof naturalnych lub potrzeba optymalnej ochrony zwiększają zapotrzebowanie na reasekurację.

Pobierz pdf 10,44 MB

Nasza wiedza

Insurance 1 1600 per 500px.jpg

Ubezpieczenia

Branża ubezpieczeniowa staje w obliczu niepewnego, niestabilnego i bardzo złożonego otoczenia gospodarczego i finansowego, w którym następują znaczące zmiany regulacyjne. Na tym konkurencyjnym i ciągle zmieniającym się rynku, towarzystwa ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, fundusze emerytalne i brokerzy muszą stawiać czoła wielkim wyzwaniom. Zespoły specjalistów Mazars w zakresie ubezpieczeń wspierają klientów ubezpieczeniowych w mierzeniu się z bieżącymi zmianami.