Raport z badania Mazars i ecoDa prezentuje główne wyzwania ładu korporacyjnego

9 marca 2018

Mazars wraz z ecoDa – Europejską Konfederacją Stowarzyszeń Dyrektorów, opublikowali wyniki ankiety przeprowadzonej wśród członków rad dyrektorów, która bierze pod lupę praktyki europejskich spółek giełdowych w zakresie tworzenia struktur corporate governance i ujawniania praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, w tym zasady „zastosuj lub wyjaśnij”.

Rezultaty badania podkreślają szereg elementów, które wymagają przeglądu, a które są związane ze wspieraniem zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw notowanych na giełdzie w długim okresie. Główne wnioski z badania są następujące:

  • Inwestorzy powinni poświęcać więcej czasu, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób członkowie zarządów spółek, w których posiadają akcje, działają w praktyce, zamiast opierać się jedynie na analizie dokumentów dotyczących ładu korporacyjnego.
  • Należy zwrócić uwagę na dostosowanie krajowych kodeksów do wyzwań wynikających z istnienia akcjonariuszy dominujących lub małych grup akcjonariuszy, którzy posiadają łącznie dominujące prawo głosu, zwłaszcza w krajach, w których przeważają.
  • Rola doradców inwestora rodzi nowe wyzwania dla elastyczności podejścia „zastosuj lub wyjaśnij”, gdyż oczekują od spółek  raczej „stosowania” niż „wyjaśniania” niezależnie od okoliczności. W związku z koncentracją na rynku doradztwa mogą oni pośrednio zyskać mniejszość blokującą, co będzie utrudniało niezbędne dostosowanie praktyk ładu korporacyjnego do specyficznej sytuacji danej spółki.

Komentując raport z badania Lutgart Van den Berghe, członek zarządu ecoDa powiedział: - Członkowie zarządów, inwestorzy i organy regulacyjne mają za zadanie wspieranie ekosystemu, który ma promować długookresowy, zrównoważony sukces na rzecz wszystkich interesariuszy spółek giełdowych i szeroko rozumianego społeczeństwa. Dążenie do pełnego przestrzegania zasad nie spowoduje samo w sobie podniesienia efektywności ładu korporacyjnego na wyższy poziom. 

Anthony Carey, Board Practice Partner w Mazars dodał: - Powinno się bardziej zwracać uwagę na sposób działania zarządów w świecie rzeczywistym, a nie tylko na papierze. Budowanie zaangażowanego zarządu, który byłby zarówno dużym wsparciem, jak i dostarczałby wyzwań kadrze zarządzającej spółek, wymaga stałej dbałości, ale jest decydujące, jeżeli przedsiębiorstwa kierowane przez te zarządy mają osiągnąć pełen potencjał.

Uwagi:

  1. Badanie objęło 130 spółek w 11 krajach (Belgia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Holandia, Polska, Hiszpania, Szwecja i Zjednoczone Królestwo).
  2. W wyniku badanie ustalono, że:
  • 83% badanych spółek zrewidowało swój model ładu korporacyjnego w minionym roku obrotowym głównie w rezultacie zmian w stosowanym kodeksie ładu korporacyjnego, zmian w przepisach unijnych lub krajowych. Wśród  spółek, które nie dokonywały takiego przeglądu większość stanowiły firmy rodzinne.
  • 76% członków zarządów uważa, że ład korporacyjny jest w centrum zainteresowania akcjonariuszy, a prawie ¼ (24%) nie wierzy, że akcjonariusze interesują się sprawami ładu korporacyjnego. Głównym tematem dyskusji z inwestorami jest wynagrodzenie (40%) i powoływanie członków zarządu (40%).
  • 59% ankietowanych spółek skorzystało z elastycznej formy podejścia „stosuj lub wyjaśnij”. Tylko 48% zarządów uważa, że potrzebne są dodatkowe wytyczne na temat tego podejścia, które byłyby pomocne w przygotowaniu wysokiej jakości objaśnień, oferowałyby czytelne wskazówki lub dostarczyłyby więcej informacji na temat dobrych praktyk.

Pełen raport do pobrania poniżej

Chcesz wiedzieć więcej?