Odpowiedzialne praktyki bankowe: analiza porównawcza 2020

W związku z faktem, że czynniki środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym (z ang. ESG - Environmental, Social, Governance) oraz odpowiedzialne za to praktyki bankowe stają się głównym przedmiotem zainteresowania sektora bankowego, Mazars przeanalizował, w jaki sposób banki włączają zrównoważony rozwój do swoich praktyk handlowych.

Niezależnie od tego, czy branża bankowa wspiera inicjatywy na rzecz ochrony środowiska czy też uznaje ich wpływ na społeczeństwo, jej zadaniem jest działać w sposób odpowiedzialny i sprawić, aby zrównoważony rozwój stał się jednym z jej celów i proponowanych wartości. W ostatnich czasach pandemia Covid-19 sprawiła, że znaczenie pozytywnej roli jaką sektor bankowy może odegrać zarówno w przypadku rządów, jak i organów regulacyjnych, wysunęło się na pierwszy plan. Instytucje te chcą, aby banki udzielały wsparcia przedsiębiorstwom i klientom, były siłą napędową gospodarki i pomagały łagodzić gospodarcze skutki kryzysu wywołane pandemią Covid-19. 

"Sytuacja panująca w związku z Covid-19 potwierdziła pozytywną rolę, jaką może odegrać sektor bankowy, współpracując z rządami i organami regulacyjnymi w celu utrzymania dotychczasowego rytmu gospodarczego. Powinno to uzmysłowić bankom, że kryzys jest okazją do wyjścia poza najistotniejsze priorytety, dokonania ponownej oceny ich celów i wartości oraz wykorzystania niektórych najlepszych praktyk przedstawionych w naszym badaniu w celu rzeczywistego włączenia czynników ESG w proces podejmowania decyzji dotyczących inwestycji dla dobra przedsiębiorstw, ich klientów i społeczeństwa". - Leila Kamdem-Fotso, Partner Mazars

Aby pomóc bankom i ich interesariuszom w ustaleniu, w jakiej sytuacji obecnie się znajdują, niniejsza analiza porównawcza uwzględnia praktyki zrównoważonego rozwoju stosowane w 30 bankach, które są członkami UNEP-FI (pl. Programu Finansowego Programu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska) i/lub sygnatariuszami zasad odpowiedzialnej bankowości. Celem jest porównanie banków i zdefiniowanie, tam gdzie to możliwe, przykładów najlepszych praktyk. Nasze badanie opiera się na informacjach ogólnodostępnych, w tym na raportach banków dot. praktyk CSR. Nasza metodologia oceny, która została bardziej szczegółowo opisana w raporcie, czerpała z wytycznych UNEP FI dotyczących tego, "jak powinno to wyglądać".

Z naszej oceny wynika, że choć wiele banków informuje o działaniach mających na celu wprowadzenie zrównoważonego rozwoju, nie zawsze znajduje to odzwierciedlenie w ich strategii korporacyjnej, zarządzaniu i polityce. Wiele jest jeszcze do zrobienia, aby w pełni zintegrować czynniki ESG z systemem zarządzania ryzykiem w bankach.

Ogólnie rzecz biorąc, tylko trzy z 30 ocenianych banków stosowały najlepsze praktyki związane ze zrównoważonym rozwojem, ujętym w szerokim zakresie (liderzy), 10 banków wskazało na zrównoważone podejście w odniesieniu do niektórych czynników (zwolennicy), a 17 banków wykazało ograniczone dowody zrównoważonego podejścia w odniesieniu do większości czynników (naśladowcy).

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak banki włączają kryteria środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego do swoich strategii handlowych i systemu zarządzania ryzykiem, pobierz raport.

Chcesz wiedzieć więcej?

Tackling climate change

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym: Raport

Mazars wraz z Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) z dumą przedstawiają wspólny globalny raport dającego unikalny wgląd zarówno w obecne jak i w nadchodzące zmiany w regulacjach finansowych, mające przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Jakiego rodzaju zmiany wprowadzane są do przepisów w jurysdykcjach na całym świecie w celu oceny i kontroli ryzyka klimatycznego? W jaki sposób można rozwijać te działania w przyszłości? Odpowiedzi dostarcza nasz ostatnie raport. Znajdą tu Państwo również odpowiedź, jak przygotować się na radykalne zmiany regulacyjne.

GettyImages-82 1600x500.jpg

Jak banki reagują na ryzyko klimatyczne

Oczekuje się, że zrównoważone finansowanie będzie kluczowym czynnikiem powrotu do ożywienia gospodarczego po Covid-19, zaś organy regulacyjne zachęcają banki do aktywnego włączania ryzyka związanego z klimatem do swojej działalności gospodarczej i ramowego systemu zarządzania ryzykiem. W tym kontekście Mazars przeanalizował, w jaki sposób 30 największych banków na świecie reaguje na ryzyko finansowe związane z klimatem.

Pobierz pdf 3,48 MB