Najważniejsze zagadnienia w komunikacji finansowej grup ubezpieczeniowych w Europie - Edycja 2015

Na przestrzeni lat komunikacja finansowa stała się ważnym elementem promowania działalności dużych grup przedsiębiorstw, zwłaszcza ubezpieczeniowych ze względu na ich szczególny model biznesowy.

Na przestrzeni lat komunikacja finansowa stała się ważnym elementem promowania działalności dużych grup przedsiębiorstw, zwłaszcza ubezpieczeniowych ze względu na ich szczególny model biznesowy.

Podobnie jak w latach ubiegłych, nasze badanie bierze pod uwagę ujawnienia finansowe 16 europejskich firm ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych zawarte w raportach rocznych i sprawozdaniach finansowych na dzień 31 grudnia 2014 roku.

W tym roku koncentrujemy się na następujących zagadnieniach:

  • plany strategiczne grup ubezpieczeniowych: analiza zastosowanych wskaźników i głównych przekazanych informacji;
  • wpływ pierwszego zastosowania nowych standardów na pakiet konsolidacyjny i komunikację finansową;
  • ujawnienia dotyczące wpływu utrzymujących się na niskim poziomie stóp procentowych w Europie;
  • ujawnienia dotyczące goodwill i powiązanych testów utraty wartości odzyskiwalnej aktywów i ujawnienia dotyczące innych wartości niematerialnych;
  • komunikacja ubezpieczycieli dotycząca instrumentów finansowych, w tym instrumentów pochodnych i spraw związanych z otoczeniem rynkowym;
  • komunikacja na temat bieżącej wartości portfela i głównych wskaźników efektywności oraz
  • ujawnienia dotyczące zarządzania kapitałem w kontekście reformy regulacyjnej.

Skupiliśmy się na analizie porównywalności i czytelności danych oraz istotności ujawnień zarówno w odniesieniu do MSSF jak i innych założeń koncepcyjnych, do których odnosi się nasza analiza.

Dobór próby

Próba obejmuje  16 przedstawionych poniżej grup ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, które publikują sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF:

 

 

Insurance

The insurance industry is facing an uncertain, unstable and highly complex economic and financial environment compounded by major regulatory changes. As a leading provider of audit and business advisory services, we have substantial experience in the international insurance market. Our strong business model ensures that we can combine a global scope with the listening skills and service levels of an individual business partner.