TPR do końca grudnia / benchmark 2017 utrata ważności

Do końca grudnia mija termin na przesłanie do administracji skarbowej TPR-C (informacji w zakresie cen transferowych). Minął także okres ważności benchmarków (analiz porównawczych) przygotowanych na potrzeby dokumentacji TP za rok 2017 r.

Obowiązek sprawozdawczy w zakresie cen transferowych – TPR-C

Podatnicy, co do zasady, zobowiązani są do przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowej (Local File), złożenia informacji o cenach transferowych (TPR-C) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych i rynkowości dokumentowanych transakcji za 2020 r. z końcem grudnia 2021 r. (dla podatników których rokiem finansowym jest rok kalendarzowy).

Co ważne w przypadku transakcji krajowych, korzystających ze zwolnienia z przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych (Local File), podatnicy, co prawda w uproszczonej formie, ale nadal są zobowiązani do wykazania tych transakcji w informacji o cenach transferowych (TPR-C).

Należy pamiętać, że oświadczenie musi zostać podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym / profilem zaufanym przez członków zarządu zgodnie z reprezentacją. Wysłanie formularza TPR-C przez system eDeklaracje jest natomiast możliwe jedynie przez osoby posiadające odpowiednie pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą. środków komunikacji elektronicznej w imieniu Spółki (tj. formularz UPL-1 złożony i zarejestrowany we właściwym urzędzie skarbowym przed wysyłką formularza TPR-C). 

Analizy porównawcze

Zgodnie z obowiązującymi przepisami analiza porównawcza podlega aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata, chyba że zmiana otoczenia ekonomicznego w stopniu znacznie wpływającym na sporządzoną analizę uzasadnia dokonanie aktualizacji w roku zaistnienia tej zmiany.

Wobec tego podatnicy sporządzając lokalną dokumentację cen transferowych (Local File) za 2020 r. powinni sporządzić nowe lub zaktualizować posiadane analizy porównawcze dla swoich wewnątrzgrupowych transakcji:

  • realizowanych w 2017 r., ponieważ ich okres ważności upłynął wraz z końcem 2019 r.,
  • na których warunki znaczny wpływ wywarł stan epidemii w związku z COVID-19.

Zadbanie przez podatników o ważność / aktualność analizy porównawczej jest niezwykle istotne, ponieważ od końca 2018 r. stanowi ona obligatoryjny element lokalnych dokumentacji cen transferowych. Ponadto wyniki analizy porównawczej są niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia przez podatnika informacji o cenach transferowych (TPR-C), która stanowi narzędzie pozwalające organom podatkowym typować spółki do kontroli. Tylko posiadając analizę porównawczą osoby uprawnione do reprezentacji spółki mogą podpisać oświadczenie, w którym poświadczają, że transakcja wewnątrzgrupowa została przeprowadzona na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Kontrolowane transakcje

Progi wartości transakcji wewnątrzgrupowych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sprawozdawczy w zakresie cen transferowych, wynoszą odpowiednio:

  • 10 mln PLN – dla transakcji towarowych i finansowych,
  • 2 mln PLN – dla transakcji usługowych i innych.

Przy czym, zgodnie z interpretacjami organów podatkowych, transakcja udzielenia nieopłatnego poręczenia podmiotowi powiązanemu również podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu, a osoby uprawnione do reprezentacji podatnika mogą podpisać oświadczenie o rynkowości cen tylko wtedy, gdy podatnik rozpozna rynkowy przychód z tego tytułu. Wartość transakcji z tytułu udzielenia nieodpłatnego poręczenia nie może wynieść 0 PLN.

Niewywiązanie się z obowiązków sprawozdawczych w zakresie cen transferowych narażone jest na sankcje, które nakładane są nie tylko na spółkę, ale także na osoby uprawnione do jej reprezentacji.