Termin na złożenie informacji o strukturze spółek nieruchomościowych upłynie 31 marca 2022 r.

Termin na złożenie informacji o strukturze spółek nieruchomościowych upłynie 31 marca 2022 r.

Spółki nieruchomościowe obowiązane są przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o podmiotach posiadających udziały bezpośrednio lub pośrednio w tym podmiocie w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej.

Kto jest zobowiązany do przygotowania informacji?

Spółki nieruchomościowe, w rozumieniu art. 4a ust. 1 pkt 35 ustawy CIT, oraz podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze są obowiązani przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację:

  1. o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw - w przypadku informacji przekazywanych przez spółki nieruchomościowe,
  2. o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze - w przypadku informacji przekazywanych przez podatników będących wspólnikami spółek nieruchomościowych

- według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego - na ostatni dzień jej roku obrotowego.

Jaki jest dokładny termin na złożenie informacji?

Informacja powinna zostać przekazana Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego - do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółki nieruchomościowej.

W jakiej formie powinna zostać złożona informacja?

Informacja powinna zostać sporządzona w formie elektronicznej zgodnej z wzorem określonym przez Ministerstwo Finansów.

Na dzień przygotowywania niniejszego alertu nie został jeszcze opublikowany wzór informacji.

Jakie wsparcie oferujemy?

W związku z powyższą kwestią Mazars oferuje usługi, których zakres obejmuje: 

  • przygotowanie analizy czy spółka spełnia definicję spółki nieruchomościowej z art. 4a ust. 1 pkt 35 ustawy CIT;
  • wypełnienie formularza (jak tylko zostanie opublikowany przez Ministerstwo Finansów).

Jeśli są Państwo zainteresowani naszym wsparciem w powyższym zakresie, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Podatkowego Mazars.

Wyślij zapytanie ofertowe