Biała lista podatników VAT

Od dnia 1 września br. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi wykaz zarejestrowanych podatników VAT (w tym podmiotów, którym odmówiono prawa rejestracji na VAT, wykreślonych z rejestru oraz przywróconych do tego rejestru) w postaci elektronicznej, zawierający – oprócz dotychczasowych danych - bankowe numery rachunków rozliczeniowych podatników.

Jak wygląda to w praktyce?

Oznacza to, że podatnicy muszą zadbać o to, aby w powyższej bazie znalazły się ich aktualne numery rachunków bankowych używane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do rozliczania wszystkich transakcji dokonywanych z kontrahentami w wysokości powyżej 15 000 PLN (około 3 500 EUR).
 
W konsekwencji podatnicy, dokonując płatności za nabyte towary bądź usługi, są zobowiązani do każdorazowego weryfikowania rachunku bankowego sprzedawcy/usługodawcy – tak, aby przelew został dokonany na właściwe konto bankowe, tj. numer rachunku rozliczeniowego zawarty w wykazie prowadzonym przez Szefa KAS.

Sankcje za przelew na rachunek inny, niż wskazany w wykazie

Brak sprawdzenia numeru rachunku rozliczeniowego podanego przez kontrahenta do uregulowania danej płatności z numerem jego konta znajdującym się w wykazie, a tym samym dokonanie zapłaty na inne konto bankowe (lub też dokonanie zapłaty w gotówce w kwocie powyżej 15 000 PLN) będzie wiązał się dla dokonującego przelew z wysoce negatywnymi konsekwencjami w postaci:
 

  • braku możliwości zaliczenia takiego wydatku/dokonanej płatności do kosztów uzyskania przychodów (sankcja obowiązująca już od 1 stycznia 2020 r. lub w przypadku podatników, którzy mają inny rok podatkowy niż kalendarzowy, sankcja ma zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2019 r.);
  • ponoszenia solidarnej odpowiedzialności wraz ze sprzedawcą/usługodawcą za jego zaległości podatkowe w zakresie podatku VAT proporcjonalne do dostawy towarów/usług, w przypadku której zapłata została dokonana z pominięciem numeru rachunku bankowego znajdującego się w wykazie prowadzonym przez Szefa KAS. Oznacza to, że jeżeli przelew został dokonany na inny rachunek niż znajdujący się w bazie, to w przypadku braku zapłaty podatku VAT od tej transakcji przez sprzedawcę, nabywca odpowiada za VAT niezapłacony przez sprzedawcę – sankcja obowiązująca od 1 stycznia 2020 r. (nie będzie miała zastosowania w przypadku zapłaty z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, tj. split payment).

W celu uniknięcia powyższych sankcji od 1 stycznia 2020 r. należy nie tylko stale weryfikować rachunki bankowe podawane przez kontrahentów z rachunkami znajdującymi się w wykazie Szefa KAS, ale również zadbać o to, żeby w tej bazie znalazły się numery rachunków bankowych aktualnie używane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Chcesz wiedzieć więcej?

Nasza wiedza

Tax 1 1600 per 500px.jpg

Podatki

Mazars jest globalną, zintegrowaną firmą obecną na największych rynkach świata. Dzięki naszej międzynarodowej obecności rozumiemy złożoność systemów podatkowych we współczesnej globalnej gospodarce.