Wiadomości podatkowe

W tej rubryce znajdą Państwo zmiany w prawie podatkowym omówione i skomentowane przez ekspertów Mazars.

Nowy VAT e-commerce

Od 1 lipca 2021 r. zmienią się zasady rozliczeń VAT dotyczące transakcji e-commerce – warto wcześniej przygotować na nie swoje przedsiębiorstwo

Więcej

Odliczenie hipotetycznych odsetek w podatku dochodowym od osób prawnych

Począwszy od 2020 r., Polska wprowadziła do swojego systemu podatkowego instytucję tzw. hipotetycznego kosztu odsetkowego od kapitału własnego (ang. allowance for corporate equity – ACE bądź notional interest deduction - NID).

Więcej

Obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej

W dniu 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy przewidujące obowiązek sporządzania i publikacji na stronie www informacji o strategii podatkowej realizowanej w poprzednim roku podatkowym. Obowiązek ten został nałożony na największe podmioty gospodarcze. Niektóre z nich będą musiały opublikować informację o realizowanej strategii podatkowej już w 2021 r. za rok 2020.

Więcej

30 dni na wystąpienie o zwrot odsetek od WNT i importu usług

W wyroku z dnia 18 marca 2021 r. (sygn. akt C-895/19) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł o niezgodności z prawem unijnym polskich przepisów uzależniających wykonanie prawa do odliczenia VAT związanego z WNT w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym powstał VAT należny z tytułu WNT od wykazania VAT należnego z tytułu WNT w deklaracji podatkowej, złożonej w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Więcej

Karty paliwowe

Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną dotyczącą kart paliwowych, która wskazuje jakie kryteria decydują o uznaniu transakcji realizowanych z wykorzystaniem kart paliwowych za usługę finansową. Na stronie rządowej pojawił się również komunikat informujący, że ze względu na uchylenie art. 7 ust. 8 ustawy o VAT, interpretacje indywidualne wydane w zakresie tego przepisu z dniem 1 stycznia 2021 r. straciły aktualność.

Więcej

Ograniczenie ulgi abolicyjnej

Począwszy od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ograniczające wysokość tzw. ulgi abolicyjnej do kwoty 1360 zł.

Więcej

Usługi niematerialne - limit kosztów

W związku ze zbliżającym się okresem rozliczenia podatku CIT oraz licznymi wątpliwościami pojawiającymi się przy interpretacji przepisów dotyczących wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na zakup usług niematerialnych i licencji od podmiotów powiązanych, rekomendujemy przeprowadzenie przeglądu transakcji z podmiotami powiązanymi w celu weryfikacji prawidłowości stosowania ww. przepisów i identyfikacji potencjalnego ryzyka podatkowego.

Więcej

Rozszerzenie korekty VAT z niezapłaconych faktur

covid and transfer pricing
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na możliwość skorzystania z tzw. „ulgi na złe długi” w podatku VAT, również w sytuacjach, w których zgodnie z polskimi przepisami nie było to wcześniej możliwe.

Więcej

Zmiany podatkowe dla spółek nieruchomościowych

5.10 corporate structures.jpg
1 stycznia 2021 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy CIT oraz ustawy PIT dotyczące spółek nieruchomościowych.

Więcej

Podatek prosty, nowoczesny i dostosowany do lokalnej specyfiki (tzw. SLIM VAT) już obowiązuje

Insights 2 1600 per 500.jpg
Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe regulacje w zakresie uproszczenia rozliczeń podatku VAT. Zmiany te zostały zawarte w pakiecie zwanym SLIM VAT („Podatek prosty, nowoczesny i dostosowany do lokalnej specyfiki”) i zostały uchwalone jako nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług.

Więcej