Mazars Insight

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi zeszytami technicznymi Mazars Insight, które w praktyczny sposób prezentują zastosowanie nowych norm i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Ilościowy wpływ MSSF 9: wstępne ustalenia

Pod koniec lutego 2018 r. wszystkie największe banki europejskie opublikowały informacje na temat wpływu wdrożenia nowego standardu MSSF 9, wprowadzającego liczne zmiany, m.in. w temacie klasyfikacji , utraty wartości czy rachunkowości zabezpieczeń. Ich wpływ na dzień przejścia znacznie różni się w zależności od banku. W większości przypadków są one niekorzystne, jednak dla niektórych banków nie mają praktycznie żadnego znaczenia lub nawet okazują się oddziaływać pozytywnie. Stosowane wskaźniki charakteryzują się również zmiennością: chociaż wpływ na współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) jest stałym, wspólnym wskaźnikiem, poziom dalszych zgłaszanych szczegółów znacząco różni się w zależności od instytucji.

MSSF 15: przegląd nowych zasad ujmowania przychodów

W maju 2014 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) opublikowała Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej Nr 15 (MSSF 15). MSSF 15 „Umowy z klientami” wprowadza szereg wytycznych dotyczących ujmowania przychodów.

Kwestie wrażliwe w obrębie sprawozdań finansowych największych europejskich grup ubezpieczeniowych na dzień 31.12.2012 r.

Piąty rok z rzędu Mazars przeprowadził szczegółową analizę informacji finansowych największych grup ubezpieczeniowych. Sprawozdania finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2012 zostały sporządzone w kontekście trwającego kryzysu gospodarczego, charakteryzującego się słabym wzrostem w największych światowych gospodarkach, niskimi stopami procentowymi oraz nadal chwiejnymi rynkami.

MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” - Kluczowe punkty w 40 pytaniach i odpowiedziach

Opublikowany w maju 2011 roku MSSF 10 wprowadza ujednoliconą definicję kontroli i zastępuje część MSR 27, która odnosiła się do skonsolidowanych sprawozdań finansowych jak również interpretację SKI 12 na temat jednostek specjalnego przeznaczenia.
Zgodnie z harmonogramem Międzynarodowej Rady Standardów Rachunkowości nowy standard będzie obowiązywał od 2013 roku dla podmiotów sporządzających sprawozdania na koniec roku kalendarzowego.

MSSF 11 "Wspólne ustalenia umowne" – kluczowe punkty nowego standardu w 30 pytaniach i odpowiedziach

12 maja 2011 roku Rada IASB opublikowała MSSF 11, Wspólne ustalenia umowne, który unieważnia i zastępuje MSR 31, Udziały we wspólnych przedsięwzięciach. Upłynęły prawie cztery lata między ogłoszeniem projektu standardu ED 9 we wrześniu 2007 roku oraz jego publikacją w ostatecznym kształcie. Cztery lata, w trakcie których interesariusze próbowali bez skutku przekazać swoje stanowisko Radzie IASB.

Share