Wywiad z Patrickiem de Cambourgiem na temat europejskiej reformy rynku audytu

Najważniejsze środki przedstawione w Rozporządzeniu oraz w Dyrektywie, mające na uwadze poprawę jakości sprawozdawczości finansowej, są korzystne dla inwestorów, audytowanych spółek i samego zawodu audytora. Środki te to m.in.: wzmocnienie roli Komitetów Audytu, promowanie niezależności audytorów poprzez lepsze zdefiniowanie usług pozaaudytowych, utworzenie przejrzystej i sprawiedliwej procedury powoływania audytorów oraz ustanowienie systemu rotacji, który dostrzega korzyści łączonego badania (tzw. joint audit).

Rozporządzenie oraz Dyrektywa zaczną obowiązywać we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej za dwa lata (w połowie 2016 r.), dając początek zrównoważonej reformie promującej przejrzystość i skuteczność rynku.

Chcesz wiedzieć więcej?

Focus on

European and international institutions

Reforma rynku audytu w UE

Zakończył się zainicjowany w 2010 roku proces legislacyjny Europejskiej Reformy Audytu. W dniu 3 kwietnia 2014 Parlament Europejski przegłosował zmiany w Dyrektywie ws. ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz nowe rozporządzenie ws. wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego. Jest to efekt intensywnych i owocnych dyskusji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi uczestnikami rynku stosującymi różne przepisy i praktyki.