Przegląd nowych wymogów dotyczących raportu z badania wg MSB

Raport z badania jest końcowym efektem procesu audytu. Wielu użytkowników sprawozdań finansowych i interesariuszy sygnalizowało, że chciałoby otrzymywać raport z badania zawierający więcej istotnych informacji o spółkach. Rosła krytyka standardowych sformułowań i zapotrzebowanie na bardziej przejrzyste i dostosowane do indywidualnej sytuacji spółki raporty z badania.

Kwestie te zostały wzięte pod uwagę przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR, ang. IASB – International Accounting Standards Board) i Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC). W 2015 roku zostały opublikowane zaktualizowane standardy badania dotyczące raportów biegłego rewidenta. Mają one zastosowanie dla jednostek, których rok obrotowy kończy się po 15 grudnia 2016 r.

Przyjmuje się zwyczajowo, że należy przestrzegać przepisów i wymogów krajowych, jeżeli są one bardziej restrykcyjne niż Międzynarodowe Standardy Badania i Dyrektywa UE. Podczas transpozycji prawa unijnego każdy z krajów może dodać wymogi lokalne. Zakres nowych standardów jest opisany w sekcji 1 poniżej.

Załączony dokument, który został przygotowany w celu wyjaśnienia głównych zmian wprowadzonych przez IFAC i ich skutków, będzie pomocnym narzędziem dla zarządów, osób odpowiedzialnych za nadzór i dla nas jako audytorów.

Spis treści

I.   Main changes in the new auditor’s report – Główne zmiany w nowym raporcie biegłego rewidenta
II.  Focus on Key Audit Matters – Kluczowe kwestie badania
III. What does a new auditor’s report look like? – Jak wygląda nowy raport biegłego rewidenta?
IV. Impacts on management and those charged with governance – Konsekwencje nowych przepisów dla zarządów i osób odpowiedzialnych za nadzór
V.  Additional requirements for European countries – Dodatkowe wymogi dla krajów UE

Chcesz wiedzieć więcej?

Insights 2 1600 per 500px.jpg

Benchmark on key audit matters 2015

Mazars carried out a study on the Key Audit Matters embedded in the auditor's report (2014 and 2014/2015 reports) for FTSE 100 companies in the UK.

Pobierz pdf 4,23 MB