Badanie Mazars dotyczące przeglądu Europejskich Urzędów Nadzoru (EBA, EIOPA, ESMA) na zlecenie Parlamentu Europejskiego

Na początku 2013 roku Parlament Europejski zlecił Mazars, zbadanie skuteczności działania Europejskich Urzędów Nadzoru (ESA) – które stanowią cześć nowej unijnej architektury odpowiedzialnej za nadzór finansowy w obliczu światowego kryzysu finansowego.

W odpowiedzi na wyzwania kryzysu finansowego Unia Europejska (EU) przyjęła nowe ramy nadzoru: Europejski System Nadzoru Finansowego (ESFS) w 2010 roku. Nowe Europejskie Urzędy Nadzoru (ESAs) powstały na początku 2011 roku i mają podlegać przeglądowi Komisji Europejskiej przed styczniem 2014 roku.

Przed sporządzeniem raportu Komisji Parlament Europejski  zlecił Mazars przeprowadzenie przeglądu i oceny wydajności trzech europejskich urzędów: Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA), Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

W okresie dziewięciu miesięcy Mazars prowadził konsultacje z szerokim gronem interesariuszy europejskich  instytucji finansowych w celu ustalenia czy powołanie nowych organów i ich dotychczasowe działania przyniosły spodziewane rezultaty w postaci skutecznego systemu nadzoru.

Wnioski z badania wskazują, że stworzenie Urzędów przebiegło pomyślnie, ale same urzędy potrzebują mocniejszych podstaw, w szczególności lepszego nadzoru decyzji w kwestiach spójności nadzoru w całej Unii. Głównym wnioskiem jest to, że brak konsekwentnego wdrożenia i stosowania spowoduje utratę korzyści z harmonizacji prawnej i regulacyjnej (jednolity zbiór przepisów). Ponadto raport zawiera szereg zaleceń mających na celu poprawę skuteczności i wydajności Urzędów.

Badanie zostało opublikowane 21 listopada 2013 roku.  Wcześniej, 5 listopada,  Mazars przedstawił Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu prezentacją na ten sam temat. W prezentacji uczestniczyli Przewodniczący trzech zainteresowanych  urzędów: Andrea Enria (EBA), Gabriel Bernardino (EIOPA) i Steven Maijoor (ESMA).

Poniżej link do relacji online z prezentacji Mazars:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20131105-1230-COMMITTEE-ECON

 

Wnioski z badania są dostępne na stronie internetowej ECON (Komisja Gospodarczej i Monetarna) pod adresem:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507446/IPOL-ECON_ET(2013)507446_EN.pdf

Odpowiedzialność za opinie wyrażone w tym badaniu ponoszą jego autorzy i niekoniecznie reprezentują one oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego.

 

Autorzy raportu, partnerzy Mazars: Fabrice Demarigny, były Sekretarz Generalny CESR (Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych) oraz Johnatan Mc Mahon, były szef Departamentu Instytucji Finansowych Banku Centralnego Irlandii – są do Państwa dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z tym badaniem.