Zrównoważony rozwój, a ustawodawstwo: 5 pytań i odpowiedzi

Od dobrowolnej sprawozdawczości po raportowanie obowiązkowe - ustawodawstwo może być jedną z najsilniejszych metod promowania zrównoważonych praktyk w firmach. Ale czy zrównoważony rozwój można zmierzyć i kto powinien być odpowiedzialny za sprawowanie nad nim kontroli? Odpowiedź na te pytania może zależeć od kraju, sektora i gałęzi rynku.

Podczas gdy popyt na zrównoważony rozwój rośnie ze wszystkich stron, ustawodawcy zastanawiają się jak za nim nadążyć. Poza nielicznymi wyjątkami, brak jest międzynarodowych przepisów regulujących rozwój, co powoduje zróżnicowanie w standardach między poszczególnymi krajami.

Obserwując to dynamiczne otoczenie warto zadać 5 pytań, które kształtować będą dyskusję o zrównoważonym rozwoju w nadchodzących miesiącach:

1. Kto nalega, aby zrównoważony rozwój stał się częścią sprawozdawczości ESG jak i bieżących działań spółek?

Wiele międzynarodowych firm dobrowolnie dołącza do swoich sprawozdań dodatkowe wskaźniki finansowe takie jak ryzyka ESG. Mimo tego, brakuje międzynarodowych standardów sprawozdawczości dotyczących wskaźników zrównoważonego rozwoju. W tym wypadku, największą siłą motywującą do rozszerzania zakresu sprawozdań jest nacisk inwestorów, udziałowców, organizacji pozarządowych i społeczeństwa. Duże oczekiwania dotyczące przejrzystości i brak światowych ram poskutkowały pojawieniem się ogromnych różnic w ustawodawstwie i praktykach między krajami. Firmy potrzebują również pozyskiwać opinie o ich staraniach od różnych grup społecznych aby móc się nieustannie rozwijać.

2. Jak pozyskać środki na Cele Zrównoważonego Rozwoju (CZR)?

CZR symbolizują zrównoważony rozwój dzisiejszego świata, ale osiągnięcie tych celów do roku 2030 wymaga zaangażowania i ogromnych nakładów finansowych – szacuje się, że ich przygotowanie będzie pochłaniać do 2030 roku ponad 6 trylionów dolarów rocznie. Finansowanie siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju jest kontrowersyjnym tematem wśród ekspertów, strategów i ustawodawców. Potencjalnym sposobem osiągnięcia tego ambitnego celu może być skupienie się na pozyskiwaniu prywatnego kapitału i wspieranie inwestycji, które pozytywnie wpływają na społeczeństwo i środowisko.

3. Jak znaleźć równowagę pomiędzy rządowymi instrumentami motywacyjnymi a działaniami regulacyjnymi?

Trudnym zadaniem rządu jest znalezienie balansu pomiędzy zachętami do prowadzenia zrównoważonych praktyk biznesowych takimi jak ulgi podatkowe i dotacje, a surowym karaniem. Niemniej jednak, firmy zauważyły, że pojawienie się nowych regulacji ESG jest dla nich okazją do wspólnego tworzenia rozwiązań. Dobrym przykładem jest rynek obligacji zielonych (green bond market), przeznaczonych na inwestycje związane z ochroną środowiska. Zazwyczaj ten sposób finansowania jest tańszy i przynosi więcej korzyści.

4. Jakie jest zdanie przedsiębiorstw na temat regulacji zrównoważonego rozwoju?

Niektóre z największych światowych firm nawołują do lepszych i bardziej rozbudowanych standardów sprawozdawczości ESG w celu zwiększenia przejrzystości względem akcjonariuszy oraz wsparcia strategii długofalowego rozwoju. Oznacza to, że nastąpiła głęboka zmiana w korporacyjnej mentalności, co potwierdza również integracja CZR przez kolejne spółki jak i podpisywanie się pod porozumieniem paryskim. Idea zrównoważonego rozwoju nie jest już postrzegana jako dodatek, ale raczej jako nieodłączna część nowoczesnej firmy.

5. Jak regulacje wpłyną na dążenia firm do zrównoważonego rozwoju?

Bez wątpienia regulacje, szczególnie środowiskowe, mogą mieć ogromny wpływ na długofalowy rozwój i sukcesy firm na rynku. Co więcej, firmy nie są zazwyczaj bezpośrednio przygotowane do radzenia sobie z wpływem środowiskowych, społecznych lub prawnych regulacji na ich działalność. Największy zwrot z inwestycji następuje gdy spółki dostają wystarczająco dużo czasu i podejmują odpowiednie kroki do wprowadzenia w życie nowych regulacji. Ważne jest także potraktowanie ich jako okazji do rozwoju, a nie jako kolejnego finansowego lub administracyjnego obciążenia.

Szybkim sposobem na naprawę stosunków z udziałowcami jest przejrzystość osiągana poprzez regularne i konsekwentne ujawnianie informacji. Ma ona także pozytywny wpływ na umiejętność przewidywania i reagowania na zmiany środowiskowe, ekonomiczne i prawne. Nie ulega wątpliwości, że zrównoważony rozwój będzie nierównomiernie regulowany na świecie. Niemniej jednak wspiera on dążenie do coraz lepszych wyników firmy i prezentuje okazję, która nie powinna zostać zmarnowana.

Dokument

Regulation and Sustainability: 5 questions, answered
Regulation and Sustainability: 5 questions, answered