Ramy sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka.

Mamy przyjemność poinformować, że staraniem Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, została opublikowana polska wersja językowa Ram sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka.

Ramy sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka (oryg. UN Guiding Principles Reporting Framework) to pierwsze kompleksowe wytyczne dla przedsiębiorstw dotyczące sporządzania sprawozdań na temat praw człowieka, umożliwiające im wywiązanie się z ich odpowiedzialności za poszanowanie praw człowieka. Obowiązek ten został określony w Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka (dalej: Wytyczne ONZ), które stanowią miarodajny światowy standard w tym zakresie.

Ramy sprawozdawczości zostały opublikowane w lutym 2015 r., w ramach Human Rights Reporting and Assurance Frameworks Initiative, prowadzonej wspólnie przez Mazars i Shift, która jest realizowana w otwartym, globalnym procesie konsultacji z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw, grup inwestorów, rządów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, firm oferujących usługi zewnętrznej weryfikacji sprawozdań, prawników i innych organizacji eksperckich ze wszystkich regionów świata.

Dostępność Ram sprawozdawczości w języku polskim czyni je bardziej przystępnymi dla firm polskich i prowadzących na terenie Polski działalność gospodarczą, szczególnie w przededniu wdrożenia w pierwszej połowie 2016 r. do polskiego prawa dyrektywy UE dot. sprawozdawczości informacji niefinansowych przez firmy. Przetłumaczenie na język polski szeregu pojęć dotychczas nieobecnych w dyskursie dotyczącym społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, ma także szansę przełożyć się na bardziej efektywne zarządzanie, skuteczną komunikację i identyfikację ryzyk biznesowych, a w efekcie zmniejszenie negatywnego wpływu firm stosujących Ramy sprawozdawczości na poszanowanie praw człowieka.