Cele Zrównoważonego Rozwoju a Wartość Dodana Biznesu

Kiedy ogłoszono 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (CZR) i 169 zadań, dla wszystkich zainteresowanych stron na świecie - rządów, instytucji regulujących, firm oraz ludności - przekaz był jasny – aby ochronić świat dla przyszłych pokoleń musimy robić więcej niż dotychczas. Gdzie jesteśmy obecnie i w jaki sposób firmy reagują na wyzwania współczesnego świata? Zespół Liderów Zrównoważonego Wzrostu Mazars opisuje te zagadnienia i nie tylko w Roczniku 2018 – Ogólne Cele.

Partnerstwo dla Celów

Mazars szczyci się mianem złotego sponsora Rocznika 2018 – Ogólne Cele (2018 Global Goals Yearbook) – publikacji wspierającej CZR oraz zwiększenie globalnego udziału firm w zrównoważonym wzroście. Promując rozległą wiedzę – wymianę i edukację w duchu CZR i Dziesięciu Zasad  Światowego paktu Narodów Zjednoczonych, nasz Zespół Liderów Zrównoważonego Wzrostu uwzględnia wszystkie cztery obszary dobrych praktyk, związanych z CZR:

Równowaga między zyskami a odpowiedzialnością

Nasi eksperci Zrównoważonego wzrostu wierzą, że zarówno odpowiedzialne działanie, jak i poszanowanie człowieka i środowiska powinno opierać się na szerszym modelu biznesowym. W ten sposób koszty zamienią się w inwestycje, a każda inwestycja i jej Kluczowy Wskaźnik Efektywności może być zidentyfikowany, a związane z nim zasady i procesy mogą być zarządzane i kontrolowane .

Ogłoszenie CZR pociąga za sobą ryzyko, polegające na innym nazwaniu przez świat biznesu tego, co robi i dostosowaniu zasad raportowania do poszczególnych celów, tak naprawdę nie wprowadzając niczego nowego. Albo zostaną wybrane te cele, które  uważane są za najprostsze do zrealizowania, przy jednoczesnym pomicięciu tych, które wywierają najszerszy wpływ. Co mijałoby się z misją CZR.

Wpływ przepisów

Zgodnie ze skutkiem, jaki zwykle wywierają regulacje prawne, firmy bardziej poczuwają się do tematu. Pojawia się zrozumienie dla wcześniej nieznanego, a wiele firm poszukuje wsparcia firm takich, jak Mazars, przy zajęciu stanowiska I wdrażaniu ich własnych strategii CZR.

To może wymagać określenia istniejącego i potencjalnego znaczącego wpływu, wywieranego  na ludzi i środowisko, określenia sposobu, w jaki zostały wyznaczone obszary ryzyka, w końcu czy te obszary podlegają ocenie i monitorowaniu. Zauważyliśmy, że CZR nie są już tylko domeną firm, których działalność  związana jest  ze stosowaniem przepisów. Również inne firmy dostrzegają w CZR wartość dodaną, poprzez pomiary wskaźników wydajności i indeksów.

Cele Zrównoważonego Rozwoju jako wartość dodana

Firmy zaczynają publikować raporty na temat tych CZR, które stanowią największe zagrożenia dla ich sektora działalności. W Mazars staramy się działać na tym polu, wskazując firmom wartość dodaną, jaką zyskują respektując zasady  zrównoważonego wzrostu. Stają się w ten sposób globalnymi platformami edukacyjnymi, wskazującymi ryzyka, które należy wziąć pod lupę, wdrażającymi nowe procesy, wreszcie takimi, które są przykładem w dziedzinie sprawozdawczości informacji niefinansowych.

Pobierz cały artykuł poniżej i dowiedz się więcej od ekspertów ds. Zrównoważonego rozwoju!

Dokument

GGYB 2018
GGYB 2018