Mazars announces annual growth of 15.9% together with a strategic merger in China

Mazars announces 2014-2015 fiscal year results of €1.252bn. This figure is up 15.9% from last year, driven by 6.0% organic growth, 6.0% external growth – in particular from the merger with Roever Broenner Susat in early 2015 – and a 3.9% Forex effect.

*For Polish please see below

Chinese firm ZhongShen ZhongHuan joins Mazars' integrated international partnership

Mazars finalised a merger with Chinese audit firm ZhongShen ZhongHuan in December 2015, to create a full-service firm with the ability to support clients in 77 countries. Since 1997, Mazars’ unique integrated partnership model has proven successful in China, and the merger will enable the Mazars partnership to continue delivering exceptional value in the Chinese audit and consulting sector.

This merger will bring together more than 1 800 professionals, including 83 partners, from 15 offices across mainland China. Recognised as a leader in Financial Services (notably in the bank and insurance industries), Mazars will combine its expertise with ZhongShen ZhongHuan’s market reach over the next two years, so as to be ready for the next mandatory audit rotation for banks. The new group’s unique integrated partnership structure offers numerous growth opportunities for professionals and will deliver high value to both existing and new clients, with stronger teams and offices in all major Chinese cities.

This merger will ensure that Mazars continues to strengthen its position in high-growth economies on all continents, and follows mergers in Germany, Australia, Mozambique and Cyprus during 2015.

Philippe Castagnac, CEO of Mazars and Chairman of the Executive Board, states that "after the integration of an important German structure in 2015, this operation in China is not only a significant boost to Mazars' presence and capacities, but also an undertaking for additional development within one of the world's leading economies."

ZhongShen ZhongHuan will be able to offer significantly improved support through the Mazars partnership for Chinese clients that are pursuing internationalisation, in particular major public sector accounts and investments projects under the "One Belt One Road" policy.

If we look ahead, the merger between Mazars in China and ZhongShen ZhongHuan is only the beginning. The unique partnership model is attracting more organisations and teams, which is bringing about more development projects in 2016 explains Mr. Huang, Chairman of the Board of ZhongShen ZhongHuan.

Mrs. Zhang Liwen, Chief Chartered Accountant of ZhongShen ZhongHuan, has been appointed to the Mazars Group Executive Board. Mr. Shi Wenxian, Chief Partner of ZhongShen ZhongHuan, has been appointed to the Mazars Group Governance Council. 

   

Mazars informuje o wzroście rocznym na poziomie 15.9% oraz kluczowej fuzji w Chinach

W roku obrotowym 2014-2015 Mazars osiągnął wynik 1,252 miliarda euro. Jest on o 15,9% wyższy w porównaniu z rokiem ubiegłym. Składa się na niego wzrost organiczny na poziomie 6%, 6% wzrost zewnętrzny – w szczególności dzięki fuzji z Roever Broenner Susat na początku 2015 roku – oraz różnice w kursach walut na poziomie 3,9%.  

Chińska spółka ZhongShen ZhongHuan dołącza do zintegrowanego, międzynarodowego partnerstwa Mazars

W grudniu 2015 roku, Mazars sfinalizował fuzję z chińską firmą audytorską ZhongShen ZhongHuan, celem stworzenia firmy oferującej pełen pakiet usług i zdolnej do obsługiwania klientów w 77 krajach. Wyjątkowy model zintegrowanego partnerstwa Mazars sprawdzał się w Chinach już od 1997 roku, a tegoroczna fuzja pozwoliła Mazars na kontynuowania dostarczania wyjątkowej wartości na chińskim rynku usług audytorskich i doradczych.

Fuzja ta połączy ponad 1800 specjalistów, wliczając 83 partnerów z 15 biur w całych Chinach kontynentalnych. Jako uznany lider na rynku usług dla instytucji finansowych (szczególnie w sektorze bankowym i ubezpieczeń), Mazars w ciągu dwóch najbliższych lat połączy swoją wiedzę z zasięgiem firmy ZhongShen ZhongHuan, by przygotować się na następną obowiązkową rotację audytorów w bankach. Nowa grupowa struktura jedynego w swoim rodzaju zintegrowanego partnerstwa oferuje specjalistom niezliczone możliwości rozwoju oraz zapewnia wysoką wartość zarówno obecnym, jak i nowym klientom, dzięki silniejszym zespołom i biurom we wszystkich dużych miastach w Chinach.

Fuzja ta zapewni Mazars także dalsze wzmacnianie swojej pozycji w krajach szybko rozwijających się na wszystkich kontynentach oraz następuje po fuzjach w Niemczech, Australii, Mozambiku i Cyprze w 2015 roku.

Philippe Castagnac, Dyrektor Zarządzający i Prezes Zarządu Grupy Mazars, informuje, że "po włączeniu ważnej struktury niemieckiej w 2015 roku, ten zabieg w Chinach przyczyni się nie tylko do zwiększenia obecności i możliwości Mazars, ale jest również zobowiązaniem do dalszego rozwoju w jednej z wiodących gospodarek na świecie.”

Dzięki partnerstwu Mazars, firma ZhongShen ZhongHuan będzie w stanie zapewnić znacznie lepszą obsługę chińskim klientom dążącym do internacjonalizacji, w szczególności dużym klientom z sektora publicznego oraz projektom inwestycyjnym w ramach polityki „Jeden pas i jedna droga”.

 „Jeśli spojrzymy w przyszłość, fuzja Mazars w Chinach i Zhongshan Zhonghua to dopiero początek. Wyjątkowy model partnerstwa przyciąga coraz więcej organizacji i zespołów, co prowadzi do większej liczby rozwojowych projektów w 2016 roku”, wyjaśnia pan Huang, prezes zarządu Zhongshen Zhonghuan.

Pan Zhang Liwen, Główny Księgowy ZhongShen ZhongHuan, został powołany do Zarządu Grupy Mazars. Pan Shi Wenxian, Główny Partner ZhongShen ZhongHuan, został powołany do Rady Nadzorczej Grupy Mazars.

Pobierz komunikat prasowy

Dokument

Fuzja w Chinach_Komunikat prasowy
Fuzja w Chinach_​Komunikat prasowy