Dwa razy większe wsparcie na innowacje

Od 1 stycznia prawie dwukrotnie wzrośnie wysokość ulgi na działalność badawczo-rozwojową. W praktyce oznacza to, że niemal 10 proc. wydatków na te cele wróci do podatnika w formie mniejszego podatku lub gotówki.

4 listopada 2016 r. Sejm ostatecznie przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, która wprowadza bardzo korzystne dla podatników zmiany w uldze podatkowej na działalność badawczo-rozwojową (B+R). Ustawa czeka zatem tylko na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.

Po kolei

Ulga podatkowa na działalność B+R zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Zastąpiła tym samym tzw. ulgę na nabycie nowych technologii, która była powszechnie krytykowana zarówno przez środowiska biznesowe, jak i naukowe. Promowała ona bowiem jedynie nabycie, a nie wytworzenie nowych technologii we własnym zakresie, ograniczała się do wąskiej kategorii wartości niematerialnych i prawnych (WNiP), a dodatkowo wymagane było pozyskanie specjalistycznej opinii o nowości danej technologii.

Z kolei celem wprowadzenia nowej ulgi na działalność B+R było pobudzenie wzrostu wydatków polskich przedsiębiorców na B+R, co w efekcie ma przełożyć się na wzrost innowacyjności całej gospodarki. Nowa ulga została zatem stworzona w taki sposób, aby wspierać własną działalność B+R prowadzoną przez przedsiębiorców, a nie faworyzować importowanie nowych technologii wytworzonych przez inne podmioty. W ten sposób rodzimi przedsiębiorcy dostali bardzo rozpowszechnioną na całym świecie zachętę podatkową.

Jakie zmiany

Nowa ustawa wprowadza od 2017 r. cztery zasadnicze i korzystne dla podatników zmiany w uldze podatkowej na działalność B+R (patrz tabela):

  • wzrost stawki ulgi B+R,
  • wprowadzenie mechanizmu refundacji,
  • wydłużenie okresu rozliczenia ulgi B+R w przyszłości,
  • poszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych.

Cztery zmiany w uldze B+R

L.p.

Parametr ulgi B+R

Opis zmiany

2016

2017

1.

Stawka ulgi B+R

10% / 20% / 50%

30% / 50% / 50%

2.

Mechanizm refundacji

brak

jest

3.

Okres rozliczenia ulgi B+R w przyszłości

3 lata

6 lat

4.

Katalog kosztów kwalifikowanych

5 kategorii

6 kategorii

Wzrost stawki

Pierwszą zmianą przełomową, na którą oczekiwali przedsiębiorcy, jest wzrost stawki ulgi B+R, czyli wysokość odliczenia podatkowego, z którego mogą skorzystać podatnicy, prowadzący działalność B+R. Ze zmian skorzystają zarówno mikro, mali i średni przedsiębiorcy (tzw. MSP), jak i duże firmy.

Najwyższa ulga B+R będzie przysługiwać tzw. MSP, czyli podmiotom zatrudniającym do 250 pracowników z obrotami do 50 mln euro lub aktywami do 43 mln euro. Takim przedsiębiorcom będzie przysługiwało odliczenie w wysokości 50 proc. wszystkich kosztów kwalifikowanych niezależnie od ich rodzaju. Dużym przedsiębiorcom natomiast będzie przysługiwała ulga w wysokości 50 proc. w zakresie kosztów wynagrodzenia pracowników i 30 proc. pozostałych kosztów kwalifikowanych (np. materiały, surowce, ekspertyzy, opinie, korzystanie z aparatury naukowo-badawczej, odpisy amortyzacyjne).

Od czego zależy wysokość odliczenia

L.p.

Kategorie kosztów kwalifikowanych

Wysokość odliczenia od podstawy opodatkowania

Duże firmy

MSP

Duże firmy

MSP

2016

2017

1.

Wynagrodzenie personelu wraz ze składkami ZUS

30%

50%

2.

Materiały i surowiec

10%

20%

30%

50%

3.

Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także wyniki badań naukowych

4.

Korzystanie z aparatury naukowo-badawczej

5.

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i WNiP (z wyłączeniem samochodów osobowych, budynków i budowli)

6.

Ochrona własności intelektualnej

0%

0%

50%

W praktyce oznacza to, że MSP będzie przysługiwać efektywna zachęta podatkowa w wysokości 150 proc., natomiast dużym przedsiębiorcom – 150 proc. lub 130 proc. Wynika to z tego, że ponosząc dany wydatek kwalifikowany na działalność B+R, przedsiębiorca po pierwsze będzie uprawniony do jego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów (100 proc.), a po drugie będzie uprawniony do dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50 proc. (MSP) lub 50 proc./30 proc. (duzi przedsiębiorcy) poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Autor: Aleksy Miarkowski

Pełna treść artykułu została opublikowana w dzienniku "Rzeczpospolita"  w dniu 21.11.2016 r. oraz na stronie rp.pl